Arrangørhåndbok for Skole-NM

Dette er en elektronisk håndbok i hvordan delta og hvordan arrangere skolemesterskap og Skole-NM. Håndboka kan være et nyttig verktøy for alle som arrangerer skolekonkurranser eller vurderer å arrangere konkurranser. Håndboken oppdateres årlig.

Innledning

Innledning

I mange yrkesfag er konkurranser vanlig, og det er noen fag som har lange tradisjoner for å arrangere yrkeskonkurranser. Spesielt innen restaurant og matfag (kokk, servitør, baker, konditor) har det gjennom mange år vært arrangert yrkeskonkurranser, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Yrkes-NM

WorldSkills Norway startet med å arrangere norgesmesterskap i yrkesfag i 2002.  Den gang var det 15 yrkesfag på programmet og det gikk av stabelen under Utdanningsmessen på Norges Varemesse i Oslo. Etter hvert vokste interessen og det første Yrkes-NM i egen regi ble arrangert i 2006 på Norges Varemesse på Lillestrøm med over 20 fag på programmet. Yrkes-NM har siden blitt arrangert hvert annet år. WorldSkills Norway er hovedansvarlig og "eier" av Yrkes-NM, men samarbeider med fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere om arrangementet. Yrkes-NM er for lærlinger og unge fagarbeidere og er basis for uttak av deltakere/utøvere til det norske yrkeslandslaget. Alle fylkeskommunene i landet inviteres til å bli medarrangører av Yrkes-NM.

Skole-NM

Interessen for yrkeskonkurranser har økt betydelig og etter hvert har metoden spredt seg til de videregående skolene. I 2017 arrangerte WorldSkills Norway det første Skole-NM i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og andre gode samarbeidspartnere. Det deltok 240 yrkesfagelever fra hele landet. Arrangementet ble svært vellykket og har nå blitt et årlig arrangement på våren. Skole-NM arrangeres for yrkesfagelever i videregående skole, hovedsakelig elever på Vg2-nivå. Til forskjell fra Yrkes-NM, som arrangeres på et messeområde, skjer Skole-NM på videregående skoler i flere fylker. Skole-NM 2020 og 2021 ble avlyst på grunn av pandemi.

Hvorfor yrkeskonkurranser

Yrkeskonkurranser arrangeres fordi det øker motivasjonen og til elever og læringen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Gjennom forberedelser og uttak før yrkeskonkurransene jobbes det med relevante arbeidsoppgaver. Mange elever og lærlinger synes det er artig og spennende å konkurrere og de trener på å bli bedre. Dette viser seg å gi positive resultater og tilbakemeldingene fra lærebedrifter er at yrkeskonkurransene fører til bedre kvalitet på lærlingene.

Yrkeskonkurranser som metode gir også positive effekter for samarbeidet mellom lokalt arbeids- og næringsliv og skole.  Representanter for arbeids- og næringslivet er ofte med på å lage oppgaver, bidrar med aktuelt utstyr/materiell og er ofte med på bedømmingen. Yrkeskonkurransene fører også til positiv omtale av yrkesfag og skoler i mediene.

Denne håndboken omtaler skolemesterskap og Skole-NM. En takk til Trøndelag fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune for inspirasjon fra håndbøker de har laget. Vi tar med takk imot synspunkter og forslag til forbedringer. Håndboken oppdateres ved behov og minst hvert år.

Det er utviklet egen håndbok for Yrkes-NM og for den norske deltakelsen i Yrkes-EM og Yrkes-VM.

Til toppen.

Ansvarlig for Skole-NM

WorldSkills Norway er ansvarlig for å koordinere Skole-NM. Arrangementet skjer i et samarbeid mellom WorldSkills Norway og forskjellige fylkeskommuner/regioner i landet. Hvert år inviteres fylkeskommunene til å bli medarrangører. Dette medfører ekstra innsats/arbeid. Det gis tilskudd fra WorldSkills Norway til fylker som påtar seg å være medarrangør.

Til toppen.

 

 

Årshjul – viktige datoer

Det er viktig at fylkene og skolene har satt opp skolemesterskapene i sitt årshjul. Det er fylkesmesterskapene som danner bakgrunnen for uttak av elever til Skole-NM. Skole-NM arrangeres hvert år i løpet av april. Dette innebærer at fylkesmesterskapene (uttakene) må skje i løpet av vinteren, og før 1. mars. Lokale uttak må ligge forut for dette.

Alle datoene under er cirka-datoer.

Dato

Aktivitet

Ansvarlig

1. juni

Invitasjon fra WorldSkills til alle fylkeskommuner om å være medarrangør av neste Skole-NM

WorldSkills Norway (WSN)

15. oktober

Påmelding til fylkesmesterskapene (FM). 

Skolene og fylkeskommunene (FK)

20. oktober

Offentliggjøring av sted og dato for Skole-NM. 

WSN/FK

15. desember

Påmelding fra fylkeskommunene til WorldSkills om hvilke fag de skal delta i

FK

1. januar – 1. mars

Gjennomføring av fylkesmesterskap/uttak av elever til Skole-NM

FK

2. januar

Oppgaver til årets Skole NM legges ut på www.worldskills.no

WSN

10. mars

Frist for å melde inn navn på deltakere og ledsagere til Skole-NM (elektronisk påmeldingsskjema)

FK

5.-6. april

Gjennomføring av Skole-NM

WSN og medarrangørene

1. juni

Evaluering

WSN og medarrangørene

Til toppen.

Valg av medarrangør

Straks et Skole-NM er over inviterer WorldSkills Norway alle fylkeskommunene i landet til å sende inn søknad om å bli medarrangør til neste Skole- NM. Oversikt over hvilke fag, hvor og dato for de enkelte konkurransene skal være klart innen 20. oktober året før. Oversikt over arrangementet med fag, dato og sted offentliggjøres da.

Økonomi

Medarrangørene må lage et budsjett for arrangementet. Skole-NM arrangeres med finansieres gjennom tilskudd fra WorldSkills Norway og deltakeravgift fra deltakende fylkeskommuner. WorldSkills Norway yter et tilskudd pr. fag til fylkeskommuner som blir medarrangører.

Medarrangørene må også regne med ekstra arbeid fra egen stab i forbindelse med arrangementet.

Medarrangør – Hva kreves?

Av medarrangør kreves at fylket samarbeider tett mot de skolene som skal være arrangør og tett opp mot WorldSkills Norway og øvrige medarrangører.  For skolene som skal være medarrangør kreves at de har kapasitet og utstyr til å ta imot deltakere fra alle fylkene i landet. Det er også ønskelig at det kan arrangeres konkurranser/mesterskap i flere fag på samme skole. Da blir det større fokus og oppmerksomhet om arrangementet.

Det er også ønskelig at det er rom for besøk utenfra under arrangementet, f.eks. invitere lokale ungdomsskoleelever, lærere, etc.

Det er fylkeskommunen som må søke om å bli medarrangør. Skoler som ønsker å være arrangørsted må derfor ta kontakt med sin fylkeskommune om dette.

Organisering av arbeidet

Det etableres en prosjektgruppe sentralt, bestående av representanter fra fylkene som har påtatt seg å være medarrangører og WSN, og det etableres en prosjektgruppe lokalt, bestående av representanter for fylkeskommunen og for arrangørskolene.

Deltakerpakker og påmeldingssystem

WorldSkills Norway legger til rette for et digtalt påmeldingsystem hvor det registreres elever og ledsagere. Hvert fylke har ansvar for å registrere sine deltagere og ledsagere i påmeldingssystemet.

Ved påmelding vil det være deltakerpakker tilgjengelig i påmeldingsystemet som inneholder overnatting, bespisning, seremonier, premiering, lokal transport, samt betingelser og frister.

Det er svært viktig at fristene som er oppgitt overholdes. Det er fylkeskommunene som har ansvar for dette og de bør selv foreta registreringen av sine elever og ledsagere i påmeldingsskjemaet. Reisekostnader er ikke inkludert i prisene i påmeldingsskjemaet.

Tidsplan og frister for Skole-NM 

Dato

Aktivitet

Ansvarlig

1. juni

Invitasjon fra WorldSkills til alle fylkeskommuner om å være medarrangør av neste Skole-NM

WorldSkills Norway (WSN)

10. oktober

Medarrangørene velges

WSN og fylkeskommunene (FK)

15. oktober

Påmelding til fylkesmesterskapene (FM)

Skolene og FK

20. oktober

Offentliggjøring av sted og dato for arrangement av Skole-NM

WSN

15. november – 30. april

Prosjektarbeid hos medarrangørene

FK (medarrangørene), samarbeid med WSN

15. desember

Påmeldingsfrist for påmelding av hvilke fag fylkeskommunene skal delta i

FK

15. desember

Frist for å sende inn oppgaver til WSN

Medarrangørene

1. januar – 10. mars

Gjennomføring av fylkesmesterskap

FK

2. januar

Oppgaver til årets Skole-NM legges ut på www.worldskills.no

WSN

15. mars

Frist for å melde inn navn på deltakere og ledsagere til Skole-NM (elektronisk påmeldingsskjema)

FK

1. april – 30. april

Gjennomføring av Skole-NM

WSN og medarrangørene

1. juni

Evaluering

WSN og medarrangørene

 Informasjon til fylkene og skolene

Informasjon om Skole-NM til fylkene og skolene går ut i flere omganger. Den første informasjonen går ut fra WorldSkills Norway rett før sommerferien. I første omgang bekreftes det at Skole-NM arrangeres og at skolene anbefales å forberede elevene fra skolestart. Oversikt over fagene som står på programmet, hvor og når det arrangeres, legges ut 20. oktober. Frist for å melde inn hvilke fag fylket ønsker sende deltakere i er 15. desember (kun fag, ikke navn på deltakere).

Huskeliste/gjøreliste for fylkeskommunen som medarrangør av Skole-NM:

 • Kommunikasjon med WorldSkills Norway
 • Samarbeid med arrangørskolene i eget fylke
 • Utarbeide program/tidsplan i samarbeid med arrangørskolene (oppmøte, seremonier, konkurransene, m.m.)
 • Etablere påmeldingssystem for deltakere og ledsagere. Dette skjer i samarbeid med WorldSkills Norway. Påmeldingssystemet (digitalt) må inneholde følgende:
 • Deltaker/ledsager, navn, skole, fylke, epost til kontaktperson, konkurransefagene, lokal transport, ekstra overnatting, allergier, samtykkeinformasjon, påmeldingsfrister og betingelser
 • Lage system og koordinere påmeldinger fra eksterne gjester til seremoniene
 • Sende bekreftelse til deltakere og ledsagere
 • Sjekke påmeldingene jevnlig, (avbestillingsfrister må overholdes)
 • Påminnelser om eventuelle innsendinger til konkurransene (f.eks. forberedelser til oppgaven)
 • Lage felles/offisiell informasjon til deltakere/ledsagere.
 • Skaffe til veie og skrive ut diplomer til deltakere (diplomer ligger i materiellkassen på WorldSkills Norway sin nettside)
 • Lage oversikt over hva de enkelte skal ha (lunsjer, middag, frokostpakker, etc. som framgår av det digitale påmeldingsskjemaet)
 • Opplegg for besøkende (i den grad det legges opp til besøk/omvisning, seminar) 

Til toppen.

Skolekonkurranser

Den enkelte skole oppfordres til å benytte skolekonkurranser som metode i undervisningen. Det finnes mange gode eksempler fra bransjer og utdanningsprogram i videregående opplæring på hvordan konkurranser kan brukes som pedagogisk metode. Mange skoler bruker konkurranser som forberedelser til eksamen. Det bør være frivillig å delta i konkurranser i skolesammenheng.

De elever som eventuelt ikke vil delta i konkurranser kan gjøre de samme oppgavene som de som deltar, men uten å bli rangert. Nedlastbare oppgaver i mange yrkesfag ligger på www.worldskills.no  

Til toppen.

Valg av dommere og deres rolle

Det er ønskelig at dommere oppnevnes blant representanter for prøvenemnder og arbeids-/næringslivet. I den grad lærere oppnevnes som dommere må disse være nøytrale i forhold til deltakende elever i faget. Det er positivt å sette sammen dommerteam med representanter fra flere kommuner/fylker i et fag. Det er også positivt å trekke inn lærlinger i bedømmingsarbeidet. Det skal være en hoveddommer for hver konkurranse. Hoveddommer bør være en representant for arbeids-/næringslivet. Antall dommere i hver konkurranse bestemmes ut fra fagets egenart og behov. Det er medarrangøren som er ansvarlig for å velge ut dommere. Dommernes avgjørelse er endelig, dvs. det er ingen klageadgang.

 

Så langt som mulig er det ønskelig at hoveddommerne er til stede på aktuell skole når deltakerne og ledsagerne kommer dit for å få informasjon om konkurransen. Dommerne må sette seg inn i vurderingskriteriene for konkurranseoppgavene. Dommerne må også ha lest gjennom og satt en vurdering på eventuelle innsendte oppgaver før praktisk konkurranse starter. Dommerne må stille i korrekt arbeidsantrekk.

Seremoniene

Seremoniene

Medarrangørene (FK) har ansvar for å organisere både åpningsseremoni og avslutningsseremoni. Dersom fylkeskommunen har flere arrangørsteder bør det vurdere om det skal være felles seremonier.

Huskeliste for seremoniene:

 • Lage program og rammer for seremoniene (innhold, bespisning, tidsrom/bruk)
 • Bestille lokaler og teknisk utstyr som er nødvendig (scene, teknikk, lys, lyd, prosjektor, etc.)
 • Bestille mat
 • Gjøre avtaler med eventuelle eksterne leverandører
 • Gjøre avtaler med talere og underholdere
 • Lage detaljert kjøreplan for seremoniene
 • Invitere gjester
 • Avklare/avtale hvem som foretar åpning og holder edsavleggelsen (dommer, deltaker, WSN)
 • Konferansier, premieansvarlig, resultatansvarlig, medaljer
 • Klargjøre powerpoint som brukes på scenen under begge seremoniene. Resultater/navn på de tre beste med navn på skole og fylke skal innlemmes i presentasjonen under avslutningen
 • Skaffe premiepall (med 1, 2, 3).
 • Skaffe medaljer og diplomer til de tre beste (WSN)
 • Deltakerdiplomer leveres ut ved ankomst på første dag
 • Skaffe kompetent fotograf som skal ta bilder av de tre beste på pallen, med powerpointen i bakgrunnen (viktig at fagets navn og navn på de tre beste kommer frem på bildet)
 • Resultatene og bilder sende WSN så snart de er klare. WSN legger ut resultatene straks avslutningsseremonien er avsluttet (resultatene er lukket til seremonien er over)

Til toppen.

 

Program for øvrig

I tillegg til åpnings- og avslutningsseremoni og selve konkurransen må det lages en plan for øvrig program som gjelder de ulike aktørene.

Huskeliste:

 • Informasjonsmøte for alle ved ankomst. Tas gjerne i forbindelse med besøket på arrangørskolen dagen før konkurransene finner sted. Samtidig gis det informasjon under åpningsseremonien
 • Utdeling av effekter (sekk, t-skjorte, informasjon, etc.)
 •  Omvisning ved konkurransested for deltakere og ledsagere
 • Vurdere om det skal gjennomføres workshop, seminar, bedriftsbesøk for ledsagere, medfølgende lærere, m.fl.
 • Vurdere om det skal arrangeres "bli kjent, pauseaktiviteter" i programmet (eks. rebusløype el.l.)

 Til toppen.

Edsavleggelse

Det er blitt en tradisjon at en elev og en dommer hver avlegger en ed under åpningsseremonien.

Eden

Deltaker: På vegne av alle deltakerne lover jeg at vi skal gjennomføre konkurransen på en ærlig, respektfull og redelig måte, slik at det er den beste som blir kåret til vinner.

Dommer: På vegne av alle dommerne lover jeg at vi vil utføre vår oppgave ærlig og redelig, og med respekt for alle deltakerne og meddommerne, og slik at det er den beste som blir kåret til vinner.

Medarrangøren har ansvar for å finne deltaker og dommer til edsavleggelsen.

Til toppen.

Resultatservice

Resultatene legges inn i et på forhånd forberedt digitalt system. De tre beste i hvert fag legges inn i powerpoint-presentasjonen som skal presenteres under avslutningsseremonien. Resultatene vil ikke offentliggjøres før avslutningsseremonien. WSN vil legge ut resultatene på sine nettsider og i sosiale medier.  Bilder fra konkurransene og fra medaljeutdelingen legges ut på Flickr-kontoen til WSN, og WSN vil spre resultater og bilder til presse og media. Det er viktig at medarrangørene informerer deltakere og ledsagere om at det vil bli tatt bilder og film som skal brukes i mediesammenheng og legges ut på web og i sosiale medier. Medarrangørene står ansvarlig for at samtykke fra deltakerne er innhentet. Se mer om dette i neste punkt. 

Til toppen.

Kommunikasjonsarbeid

I god tid før Skole-NM avklares det hvordan medarrangørene og WSN skal samarbeide om medie- og kommunikasjonsarbeidet. Det utvikles i fellesskap en medieplan som beskriver mediearbeidet før, under og etter Skole-NM.

Pressearbeid

Av erfaring vet vi at lokalpresse er veldig positive til å skrive om ungdom fra lokalmiljøet som deltar i yrkeskonkurranser. WSN vil i forkant av Skole-NM sende ut informasjon om arrangementet til presse/media over hele landet slik at de får konkurransen inn i sine kalendre over ting som foregår. WSN vil også sende ut presseinformasjon når resultater foreligger. 

Det oppmuntres til at lokale arrangører kontakter sine lokale medier om eget arrangement og forsøker å gjøre presseinnsalg og få journalister til å lage reportasje fra arrangementet. Ofte er det kombinasjonen av informasjon fra WSN sentralt og konkret innsalg fra medarrangør lokalt som resulterer i positive presseoppslag om Skole-NM og utvalgte deltakere.

Samtykkeerklæring til deling av bilder og film fra deltakere

WorldSkills Norway vil ikke på sine nettsider og i sine kanaler i sosiale medier publisere bilder og film hvor det ikke er innhentet nødvendig samtykke.

Medarrangører som sender inn bilder fra konkurransene til oss må samtidig formidle om det er innhentet samtykke fra deltakerne som er avbildet. Dersom eleven er under 15 år, må samtykkeskjema signeres av foresatte. Et slikt samtykkeskjema kan lastes ned fra WSNs nettsider og printes ut.

Utfylt skjema innhentes og oppbevares lokalt av fylkeskommunene som er medarrangører for Skole-NM.

Det vil imidlertid ligge inne som krav for deltakelse i Skole-NM at man samtykker i at det blir tatt et seremonibilde dersom man kommer på medaljeplass i konkurransen.

https://www.worldskills.no/yrkeskonkurranser/skole-nm/skole-nm-2020/uttak-og-pamelding-til-skole-nm-2020/skole-nm-2020---samtykkeskjema-til-bruk-av-bilde-eller-film/

Innsending av bilder og resultatlister

WSN har et eget rapporteringsskjema med detaljerte instrukser for innsending av resultatlister og bilder av medaljevinnere.

WSN gir hver arrangør  en logo-vegg som kan danne bakgrunn når man skal ta bilder av medaljevinnere i de enkelte yrkeskonkurranser. Veggen vil ha logo til WorldSkills Norway og logo til aktuell Fylkeskommune. 

Det er for øvrig viktig at man lokalt har avklart ansvaret for hvem som skal ta bilder av medaljevinnere og at denne personen har gjort seg kjent med hvilke krav WSN stiller til deadline for innsending, fil-formater og informasjon om hvem som er på de respektive bilder som sendes inn.

Hva skal publiseres på www.worldskills.no:

 • Etablere egen landingsside for Skole-NM på www.worldskills.no
 • Samtykkeskjema som må signeres av deltaker eller foresatte dersom eleven er under 15 år
 • Praktisk informasjon og påmelding
 • Reglement for Skole-NM
 • Liste over deltakende fag og sted for konkurranse
 •  Tidligere gitte NM-oppgaver som man kan trene utifra
 • Kontaktpersoner i fylkene
 • Materiell for lokale arrangører (logoer, rollup-posters, etc.)
 • Resultatside
 • Bilder (lenke til bildemappe på Flickr-kontoen til WSN)

Til toppen.

Premiering, klær og effekter

Det avklares fra gang til gang i den sentrale prosjektgruppen hva som skal deles ut fra sentralt hold av klær og effekter (klær, sekk, bånd, kort, el.l.). Det anbefales at alle deltakerne får et eller annet (t-skjorte, sekk, el.l.) i forbindelse med arrangementet.

De tre beste i hvert fag blir ropt opp under avslutningsseremonien og får utdelt gull, sølv og bronsemedaljer. De skolene som har vinnerne i hvert fag får i tillegg en pokal. Vinneren har ansvar for at pokalen blir brakt hjelm til skolen. De tre beste får også diplom med sin plassering på.

WorldSkills Norway har ansvar for å skaffe tilveie medaljer og diplomer til de tre beste i hver klasse samt pokal til beste skole. Alle deltakerne får deltakermedalje og deltakerdiplom. Premiene og deltagermedaljene er utviklet spesielt for Skole-NM og har egen logo.

Deltakerdiplomene ligger i materiellkassen på www.worldskills.no og medarrangørene har ansvar for å lage deltakerdiplomer til deltakerne hos seg.

Til toppen.

Gjennomføring av konkurransene

Det er medarrangørskolene med samarbeidspartnere som er faglig ansvarlig for gjennomføringen av konkurransene i de enkelte fagene. Fylkeskommunene (administrasjonen) er ansvarlig for koordineringen og bidrar med oppfølging rundt følgende:

 • Oppfølgings- og planleggingsmøter med arrangørskolene
 • Sørge for at arrangørskolene utarbeider/reviderer oppgaver og vurderingskriterier og at disse gjøres tilgjengelig i rett tid
 • Bestille og koordinere lokaler/areal som skal brukes både til konkurransene og til bespisning, seremonisted, møterom, venterom, rom for deltakere og dommere, lagerrom og garderober
 • Bistå med utstyr som trengs til konkurransene, bl.a. skilting og bannere
 • Lage detaljert program for seremoniene
 • Vurdere og lage eventuelle program for grupper av tilreisende ledsagere og eventuelt besøkende
 • Påse at skolene organisere alternative opplegg for egne elever som ikke deltar i konkurransene
 • Bistå med innkjøp av materiell, eks. seremoniene
 • Kommunikasjon med konkurransedeltakere og dommerne i forkant/avklaringer
 • Gjennomføre evaluering, både internt og i samarbeid med WorldSkills Norway 

Til toppen.

Logistikk-oppgaver

Medarrangørene skal legge til rette for at deltakere og ledsagere får et fint opphold i løpet av dagene konkurransene varer. Fylkesadministrasjonen har ansvar for å organisere og koordinere logistikkoppgavene slik at konkurransene kan gjennomføres på en god måte. Hvilke oppgaver dette gjelder må formidles til arrangørskolene. 

Huskeliste:

 • Etablere en prosjektgruppe som er operative under hele arrangementet. Om det er flere medarrangører (skoler) i fylket må det vurderes hvordan dette gjøres

Prosjektgruppen håndterer:

 • All kommunikasjon med deltakere, ledsagere og eventuelle gjester
 • Sørge for at dommerne får den informasjonen de trenger for å løse sitt oppdrag, både i forkant og under konkurransene
 • Utstillingsbord for eventuelle ferdige produkter med skilting med navn på deltakerne
 • Organisere helpdesk (resepsjonsdesk)
 • Ha tilgjengelig påmeldingslister, etc.
 • Informasjonsmateriell
 • Rollups-reklame, infoskjerm, etc.
 • Dele ut ulike effekter, evt. Bekledning, program, info m.m. til deltakere når de ankommer NM-hotellet/ene
 • Foreta hotell-avtaler og reservasjoner (eventuelt i samarbeid med eventleverandør)
 • Organisere mat under arrangementet til deltakere og ledsagere
 • Lunsjservering under omvisningsdagen (ankomstdagen) på arrangørskolene
 • Middag ved åpningsseremoni
 • Frokost på konkurransedagen på hotellet med muligheter for å ta med for de som har tidlig avgang
 • Mat underveis på konkurransedagen
 • Middag etter konkurransen; ved avslutningsseremonien
 • Organisere nødvendig lokal transport mellom hotell og konkurransestedene og til flyplass/togstasjon etter avslutningsseremoni (i henhold til bestilling gjennom påmeldingssystemet) 

 

Fylkesmesterskap

Det er fylkeskommunene som har ansvar for lokale og fylkesvise skolemesterskap. Det er også fylkeskommunene som bestemmer hvilke fag de ønsker å satse på og som bestemmer hvor de lokale og fylkesvise uttak skal skje. Videregående skoler som ønsker å arrangere skolekonkurranser/mesterskap anbefales å ta kontakt med sin fylkeskommune så raskt som mulig etter skolestart.

Det kan gjennomføres skolemesterskap i hvilket som helst fag. Dersom det er arrangert skolemesterskap tidligere i regi av WorldSkills Norway, ligger det oppgaver på www.worldskills.no

Finnes det ikke oppgaver i faget må fylket/skolen, gjerne i samarbeid med bransjer og opplæringskontor, lage oppgaver og vurderingskriterier selv. Mal for oppgaver og vurderingskriterier finnes på www.worldskills.no 

Huskeliste for fylkeskommunen ved arrangement av FM, gjøreliste:

 • Kartlegge hvilke skoler som ønsker å arrangere eller delta i hvilke fag. Benytt fagnettverk og postmottak vgs. Skaff kontaktperson ved hver skole.
 • Etablere samarbeidsgrupper for de ulike fag/skoler som skal utarbeide oppgaver og gjennomføringsplaner.
 • Gjøre en fordeling av hvilke skoler som får ansvar for fylkesmesterskapene (FM)
 • Lage liste over fylkesmesterskapene; skolens navn, fag, tid, sted, kontaktperson, m.m.
 • Felles informasjon legges fortløpende ut på fylkeskommunens nettsider (må inneholde påmeldingsinformasjon, logistikk, publikumsmuligheter, utstyr, HMS, reglement, bedømming, seremonier, premiering, program og konkurranseoppgaver i de enkelte fagene)
 • Klargjøre økonomi i forbindelse med fylkesmesterskap
 • Besøke arrangementet/ene
 • Kontakt med kommunikasjonsavdelingen og avklare mediedekning og spredning i sosiale medier
 • Oppfordre skolene til å spre informasjon om arrangementet (lage felles info)
 • Utpeke dommere (jury), jfr. reglementet.
 • Samtykkeskjema (om bilder skal legges ut)
 • Sørge for at medaljer og diplomer er på plass, eventuelt andre effekter som f.eks. seierspall
 • Gjennomføre digital evaluering
 • Lage rapport som brukes for kvalitetsutvikling etc. og for fremlegging for ledelsen i fylkeskommunen (adm. og politisk)

Huskeliste for fylkeskommunen ved deltakelse i Skole-NM i et annet fylke:

 • Oppsummere i hvilke fag vårt fylke skal delta i og sende inn påmelding til WorldSkills Norway innen utløpet av året
 • Lage en detaljert liste over vinnerne i de ulike fylkesmesterskapene, hvilke skoler og elever som skal delta i de ulike fagene under Skole-NM (deltakere, deltakerskoler, ledsagere, hvordan transporten foregår, m.m)
 • Melde på deltakere og ledsagere i det digitale påmeldingsskjemaet
 • Kommunikasjonsarbeid, være i dialog med fylkets kommunikasjonsavdeling mht. pressemeldinger, bilder som skal publiseres, FB, etc.
 • Økonomi; avklare hvordan deltakelsen skal dekkes inn for fylkets deltakere og ledsagere

Til toppen.

Deltakelse i Skole-NM

Det er fylkeskommunene som bestemmer hvilke fag og hvilke deltakere de sender til Skole-NM, og det er fylkesmesterskapene som danner grunnlag for uttaket. Det vil variere fra år til år hvilke fylker og skoler som står som vertskap/medarrangør for Skole-NM.

Hvem kan delta?

For å delta i Skole-NM må deltakerne være fulltidselever, ha elevstatus i videregående skole og følge ordinært løp. Det er ordinære elever i Vg2 som er hovedmålgruppe for Skole-NM. Elever i Vg1 kan også delta, men de må gjøres oppmerksom på at det er læreplan for Vg2 som ligger til grunn for oppgavene som gis. Som et unntak, åpnes det også opp for deltakelse for ordinære fulltidselever i Vg3 i fagene Automatisering og Anleggsmaskinmekaniker. Aldersgrensen for å delta i Skole-NM er 25 år (dvs. deltakerne kan fylle 25 år i hele konkurranseåret). Dette er samme aldersgrense som er satt til deltakelse i EuroSkills (Yrkes-EM). Det kan gis unntak fra aldersgrensen for enkelte fag etter avtale med WorldSkills Norway. 

Deltakerne skal kvalifiseres gjennom lokale/regionale uttak. Fylkeskommunene er ansvarlige for at deltakere fra eget fylke tilfredsstiller disse kravene. Elevene skal bli fulgt til Skole-NM av ledsager/e fra skolen/fylket. 

Ta kontakt med kontaktpersonen i ditt fylke om det er spørsmål til deltakelsen.

Deltakerpakker og påmelding

Det er utviklet deltakerpakker som inneholder overnatting, bespisning, seremonier, premiering, lokal transport, samt betingelser og frister. Påmelding av elever og ledsagere skjer gjennom et digitalt påmeldingssystem. Hvert fylke har ansvar for å registrere i skjemaet de elever og ledsagere de ønsker å sende til Skole-NM. Det er svært viktig at fristene som er oppgitt overholdes. Det er fylkeskommunene som har ansvar for dette og de bør selv foreta registreringen av sine elever og ledsagere i påmeldingsskjemaet. Reisekostnader er ikke inkludert i prisene i påmeldingsskjemaet. 

Økonomi

Hvert fylke som sender deltakere til Skole-NM må dekke kostnadene forbundet med egne deltakere og ledsagere (reisekostnader, deltakeravgift, etc.). Deltakeravgiftene (priser) framkommer i det digitale påmeldingsskjemaet. Hovedprinsippet er at prisene skal holdes på et nøkternt nivå og at prisene skal dekke de reelle kostnadene.

Til toppen.

Oppgaver og vurderingskriterier

Oppgavene og vurderingskriteriene som brukes i Skole-NM bygger i hovedsak på tidligere gitte oppgaver. Oppgavene er slik at de er i samsvar med standarden i arbeids- og næringslivet i de aktuelle fagene, og de skal bygge på læreplanen som brukes i faget. Det anbefales at oppgaver fra tidligere år benyttes i forberedelsene/treningen av elever som skal delta. Disse ligger ute på www.worldskills.no  

Oppgavene i skolekonkurranser skal være kjent, og elevene skal gis mulighet til å trene på det som skal skje i konkurransesituasjonen. Dette vil også gi god trening i forbindelse med kommende læretid, fagprøve og eksamen. Oppgavene for Skole-NM offentliggjøres senest 2. januar i konkurranseåret.

Til toppen.

 

Reglement for Skole-NM

Reglement for Skole-NM 

Her er hovedreglene for Skole-NM:

https://www.worldskills.no/yrkeskonkurranser/skole-nm/skole-nm-2020/reglement-skole-nm-2020/

De enkelte fag kan i tillegg ha fagbaserte regler, men de må ikke være i konflikt med de generelle reglene.

Til toppen.

 

Resultater og premiering

Alle deltakerne i Skole-NM får deltakermedaljer og deltakerdiplomer. De tre beste i hvert fag får gull, sølv og bronsemedaljer og diplomer med plassering. I tillegg får skolene som har vinnerne en pokal med inngravering. Resultatene blir offentliggjort på web og i sosiale medier. Det er viktig at elevene som deltar i Skole-NM gir samtykke til publisering av bilder fra arrangementet. Ansvar for dette ligger på fylkeskommunen og skolene som sender elever. 

Til toppen.

Evaluering

Det er viktig å evaluere egen deltakelse i både i lokale og fylkesvise konkurranser, og som eventuell medarrangør. Evalueringen bør ta utgangspunkt i de mål som var satt på forhånd og hvilke resultater som ble oppnådd. 

Huskeliste:

 • Gjennomføre evalueringsmøte i etterkant av Skole-NM
 • Gjennomføre evaluerings- og informasjonssamling for skoler som har gjennomført skolekonkurranser og fylkesmesterskap. Dette bør gjøres tidlig på sommeren for å oppsummere og for å lage en plan for kommende skoleår
 • Som grunnlag sendes ut en spørreundersøkelse som kan ta for seg ulike kategorier av konkurransene

Til toppen.

 

Viktige lenker