Vedtekter for WorldSkills Norway

§ 1     Formål
Gjennom å utvikle, initiere, organisere eller støtte yrkesfaglige konkurranser skal WorldSkills Norway:

Fremme fag- og yrkesopplæringen i Norge og bidra til økt forståelse for denne utdannings verdi for landet. Arbeide for stabil og tilstrekkelig rekruttering til yrkesfaglig utdanning. Bidra til kvalitet i opplæringen og effektiv gjennomføring, både i skole og bedrift. Bidra til at yrkeskonkurranser blir tatt i bruk som pedagogisk verktøy for økt motivasjon og mestring

WorldSkills Norway er den norske, nasjonale organisasjon for WorldSkills International og er Norges representant i de internasjonale organene som er knyttet til WorldSkills.

Gjennom sin deltakelse skal WorldSkills Norway bidra til at nødvendig og viktig informasjon spres, både nasjonalt og internasjonalt.

WorldSkills Norway har ansvar for å organisere den norske deltakelsen i EuroSkills (Yrkes-EM) og WorldSkills Competition (Yrkes-VM).

WorldSkills Norway er ansvarlig for gjennomføringen av Yrkes-NM, et samlet norgesmesterskap for alle aktuelle yrkesfag. Under Yrkes-NM har dyktige ungdommer fra hele landet mulighet til å kvalifisere seg til det norske Yrkeslandslaget.

§ 2     Medlemmer
Organer på nasjonalt nivå innen fag- og yrkesopplæring, fylkeskommunene, partene i arbeidslivet og andre organer/organisasjoner som medvirker til fremme av fag- og yrkesopplæring og som godtar organisasjonens formål i § 1, kan være direkte medlemmer av WorldSkills Norway.

Organisasjoner og virksomheter som arbeider på regionalt nivå, og som arbeider etter intensjonene i § 1 kan være medlemmer, så som lærebedrifter, opplæringskontor, videregående skoler, ressurssentra, o.l.

WorldSkills Norway er åpen for personlig medlemskap. Personlige medlemmer har møterett, men ikke stemmerett i Årsmøtet.

Nye medlemmer kan tas opp løpende, og godkjennes av styret. Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet. Medlemskap er bindende for kalenderåret. Utmelding må skje innen utgangen av september for å bli gjeldende for påfølgende år. Kontingenten forfaller til betaling pr 1. mars. Medlemmer som står til rest med mer enn 1 års kontingent mister forslags- og stemmerett, men kan gjeninntre som fullverdige medlemmer når gjelden er oppgjort.

§ 3     Årsmøte
Årsmøtet avholdes i løpet av 1. halvår. Årsmøtet innkalles med 4 ukers skriftlig varsel. Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager før årsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest en uke før møtet. Årsmøtet treffer sine vedtak med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

 Årsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling
 • Velge dirigent og referent, samt to personer til å undertegne protokollen
 • Behandle og godta styrets årsmelding
 • Behandle og vedta styrets regnskap
 • Fastsettekontingent
 • Behandle fremsatte forslag
 • Gjennomføre valg, ref. paragraf 6

 §4     Styrets sammensetning
Styrets sammensetning skal være:

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), to representanter
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO), to representanter
 • Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon (KS), en representant

 De ovennevnte organisasjonene har fast plass i styret og er ikke på valg. De oppnevner selv sine personlige vararepresentanter.

I tillegg til de fem ovennevnte representanter med egenoppnevnte vararepresentanter og en observatør, velges fire representanter fritt fra organisasjonenes medlemmer. De fire representantene organisasjoner oppnevner selv personlige vararepresentanter for disse. Personlig medlemskap gir ikke rett til plass i styret.

Styrets leder og nestleder skal normalt alternere mellom NHO og LO. Styrets sammensetning bør mest mulig gjenspeile det partssystem som fag- og yrkesopplæringen bygger på.

Ut fra behov kan det blant styrets medlemmer oppnevnes et arbeidsutvalg på minst tre medlemmer.

§ 5     Styrets funksjon og oppgaver
Styret er organisasjonens øverste tillitsvalgte organ mellom Årsmøtene. Styret behandler prinsipielle og viktige saker og treffer avgjørelser i disse med mindre beslutning i vedtektene er lagt til Årsmøtet.

Styret vedtar organisasjonens budsjett og regnskap. Styret forbereder alle saker som skal behandles i Årsmøtet. Styret ledes av styrets leder eller styrets nestleder. Styret fatter sine vedtak med alminnelig flertall og er beslutningsdyktig når minimum fem representanter er til stede.

Styret møter minst tre ganger i året.

Styret engasjerer sekretariatsleder med ansvar for å ivareta de løpende arbeidsoppgaver.

§ 6     Valg
Årsmøtet velger:

 • Fire representanter til styret
 • Valgkomité med 3 representanter fra medlemsorganisasjonene
 • Organisasjonens revisor

 Alle valg gjelder normalt for en to-årsperiode. Suppleringsvalg kan skje i alle Årsmøter etter behov.

§ 7     Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når 1/3 av medlemmene krever det eller når styret etter vedtak ønsker det.

På ekstraordinært årsmøte behandles de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 8     Økonomi
Ut over medlemsavgiften søkes virksomheten finansiert gjennom støtte fra organisasjoner, sponsorer og det offentlige.

Midlene skal brukes til å nå de mål som er angitt i § 1. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes bare i spesielle tilfelle. Tillitsverv er ulønnet.

§ 9     Internasjonal tilknytning
WorldSkills Norway er medlem av WorldSkills International og WorldSkills Europe.

§ 10     Vedtektsendringer
Organisasjonens vedtekter kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall av de stemmeberettigede fremmøtte medlemsorganisasjoner

§ 11 Oppløsning
Eventuell oppløsning kan bare skje på Årsmøte og krever 2/3 flertall. Innestående midler skal brukes til utdanningsstipend til lærlinger under 23 år og fagarbeidere/svenner under 30 år. Styret peker ut stipendiaten(e).

Vedtatt i Årsmøtet 16. juni 2023