Reglement for Skole-NM 2018

Generelle regler for Skole-NM 2018

(Disse reglene er hovedreglene. De enkelte fag kan i tillegg ha fagbaserte regler, men de må ikke være i konflikt med de generelle reglene.)

Aldersgrense 
Det er ingen aldersgrense, men alle deltakerne må gå ordinære løp i videregående skole (dvs. ikke voksne deltakere som går komprimerte løp). Fylkeskommunen er ansvarlig for at deltakere fra eget fylke tilfredsstiller dette kravet.

Krav til deltakelse 
Deltakere skal kvalifiseres gjennom lokale/regionale uttak. Ansvaret for uttak i eget fylket påligger fylkeskommunen.

Personlig utstyr 
Den ansvarlige for konkurransen i hvert fag gir instruks om hvilket utstyr og materiell som skal brukes under konkurransen og hva den enkelte har lov til å ta med for å bruke. Dette sjekkes av dommerne før konkurransen starter. Deltakerne skal ha nødvendig kunnskap om bruk av påbudt verneutstyr og om HMS-reglene knyttet til arbeidet.

Deltaker har ikke lov til å benytte medbrakt telefon, nettbrett eller tilsvarende, utenom i de fag dette er godkjent på forhånd.

Bedømming 
Bedømmingen skal gjøres av nøytrale dommere. På grunn av krav til habilitet skal dommere ikke være lærere, men representanter for prøvenemnder, bedrifter/opplæringskontor/bransje. Det er positivt å trekke inn lærlinger i bedømmingsarbeidet. Det skal være en hoveddommer for hver konkurranse. Antall dommere bestemmes i hvert fag ut fra fagets egenart og behov.  Det er medarrangøren som  er ansvarlig for å velge ut dommere. Dommernes avgjørelse er endelig, dvs. det er ingen klageadgang.

Tilgang til konkurransearenaen 
Konkurransearenaen i hvert fag skal være sperret av slik at uvedkommende ikke kommer inn. Det er kun deltakere og dommere som har lov til å være innenfor sperringene.

Dersom andre ønsker tilgang (eks. presse) skal dette godkjennes av hoveddommer.

Prating til deltakere 
Det er ikke lov til å prate med deltakerne under konkurransen. Dersom deltaker trenger å snakke med noen må vedkommende rekke opp hånden, og forklare seg for en av dommerne (denne må være nøytral i forhold til deltaker). Dommerne skal ikke veilede noen av deltakerne under konkurransen. Dersom dommer føler at det er riktig å gi informasjon under konkurransen, skal denne informasjonen gis til alle deltakerne. Dersom noen av deltakerne må på toalettet under konkurransen skal vedkommende følges av en nøytral person.

Ledsagere og lærere skal i størst mulig grad holde seg i bakgrunnen slik at det ikke skapes mistanker om bistand fra sidelinjen. Det vil være vakter som holder øye med dette.

Deltakerne må ikke forstyrres under konkurransen og må ta hensyn til hverandre.

Det vil være oppslag ved hver konkurransearena om fotografering er lov eller ikke (dette kan variere fra fag til fag). Ledsager og deltaker har ikke lov til å prate sammen under pauser og i lunsjen. Det kan være unntak for dette i noen fag. Dette vil bli opplyst før konkurransen starter. 

Diskvalifisering 
Deltaker kan bli diskvalifisert og bortvises fra konkurransen ved grove brudd på skolens reglement. En slik avgjørelse tas av hoveddommer i samråd med alle dommerne og arrangør. Deres beslutning er endelig.