Konkurranseregler for Yrkes-NM 2022

Generelle konkurransereglene for Yrkes-NM 2022.

 Generelle regler for Yrkes-NM 2022

Link til de genrelle konkurransereglene (pdf)

Disse reglene er hovedreglene. De enkelte fag kan i tillegg ha fagbaserte regler, men de må ikke være i konflikt med de generelle reglene.

Yrkes-NM har som hensikt å fremme yrkesfagene og yrkesfaglig kompetanse og fremheve kvalitetsarbeid. Mesterskapet skal skape mestringsglede i trygge, utfordrende og rettferdige konkurranser. Deltagere i mesterskapet representerer sin bedrift/opplæringskontor/skole og sitt fag og det forventes positiv adferd av alle involverte.

Verdigrunnlag

Verdigrunnlaget til WorldSkills er kvalitet, mangfold, rettferdighet, innovasjon, integritet, partnerskap og åpenhet. WorldSkills Internationals etiske kode ligger til grunn for konkurransene. (https://api.worldskills.org/resources/download/3746/9002/9912?l=en)

Aldersgrense
Det er ingen aldersgrense, men det enkelte fag kan ha egne alderskrav. Organisasjonen som står bak konkurransen i det enkelte faget er ansvarlig for at deltakere tilfredsstiller kravene. For de som skal kvalifisere til internasjonale mesterskap og Yrkeslandslaget, gjelder bestemmelsene for mesterskapet (Yrkes-VM 22 år, Yrkes-EM 25 år)

Krav til deltakelse
Deltakere skal kvalifiseres gjennom lokale/regionale uttak og skal være unge fagarbeidere, lærlinger eller i noen fag, skolelev. Ansvar for uttak til konkurransene er organisasjonen som arrangerer mesterskapet i det spesifikke faget.

Personlig utstyr
Den ansvarlige for konkurransen i hvert fag gir instruks om hvilket utstyr og materiell som skal brukes under konkurransen og hva den enkelte har lov til å ta med for å bruke under konkurransen. Dette sjekkes av dommerne før konkurransen starter. Både deltakere og dommere skal ha nødvendig kunnskap om bruk av påbudt verneutstyr og om HMS-reglene knyttet til arbeidet. Å følge HMS kravene er en viktig del av konkurransen.

Deltaker har ikke lov til å benytte medbrakt telefon, nettbrett eller tilsvarende, utenom i de fag dette er godkjent på forhånd av dommerne.

Bedømming
Vurderingskriterier for oppgaven skal være kjent på forhånd. Bedømmingen skal gjøres av nøytrale dommere. På grunn av krav til habilitet skal dommere være representanter for prøvenemnder, bedrifter/opplæringskontor/bransje. Det skal være en hoveddommer for hver konkurranse. Antall dommere bestemmes i hvert fag ut fra fagets egenart og behov.  Det er organisasjonen som arrangerer mesterskapet som er ansvarlig for å velge ut dommere.

Klageadgang

Dommernes avgjørelse er endelig, det vil si at det er ingen klageadgang.

Tilgang til konkurransearenaen
Konkurransearenaen i hvert fag skal være sperret av slik at uvedkommende ikke kommer inn. Det er kun deltakere og dommere som har lov til å være innenfor sperringene.

Dersom andre ønsker tilgang (eks. presse) skal dette godkjennes av hoveddommer.

Prating til deltakere
Det er ikke lov til å prate med deltakerne under konkurransen. Dersom deltaker trenger å snakke med noen må vedkommende henvende seg til en dommer og forklare hva det gjelder. Dommerne skal ikke veilede noen av deltakerne under konkurransen. Dersom dommer føler at det er riktig å gi informasjon under konkurransen, skal denne informasjonen gis til alle deltakerne.

Dersom noen av deltakerne må på toalettet under konkurransen skal vedkommende avklare dette med dommer og deltager skal eventuelt følges av en nøytral person (bestemmes av det enkelte fag)

Ledsagere skal i størst mulig grad holde seg i bakgrunnen slik at det ikke skapes mistanker om bistand fra sidelinjen. Unntaket er hvis en av kandidatene er i ferd med å gjøre noe som skaper en farlig situasjon for seg selv og/eller andre. 

Deltakerne må ikke forstyrres under konkurransen og må ta hensyn til hverandre.  Det må påregnes fotografering og filming under arrangementet og mange tilskuere som ser på konkurransene.

Diskvalifisering
Deltaker kan bli diskvalifisert og bortvises fra konkurransen ved grove brudd det generelle eller fagspesifikke reglementet. En slik avgjørelse tas av hoveddommer for faget i samråd med alle dommerne og arrangør. Deres beslutning er endelig.

 

Oslo 2022-09-14