Høyre ønsker å sikre finansieringen til WorldSkills Norway

Publisert

Daglig leder i WorldSkills Norway Bjørnar Valstad.

– WorldSkills Norway har enda ikke fått på plass en langsiktig finansiering av sine kjerneaktiviteter, sier daglig leder Bjørnar Valstad. Han er derfor glad for at Høyre løfter opp denne problemstillingen i sitt representantforslag på Stortinget. Foto: WorldSkills Norway

Høyre har fremmet et representantforslag på Stortinget om en større satsing på yrkesfagløft 2.0. I dette forslaget legger de også vekt på å styrke finansieringen av WorldSkills Norway.

Forslaget fra Høyre fremhever at WorldSkills Norway arrangerer nasjonale konkurranser som Skole-NM og Yrkes-NM, samt står bak det norske Yrkeslandslaget som deltar i EuroSkills og WorldSkills. Disse konkurransene er avgjørende for å bygge fagstolthet, motivasjon og mestringsglede blant yrkesfagelever. De fungerer også som en pedagogisk metode og en viktig arena for å synliggjøre yrkesfagene og bygge nettverk mellom skoler, opplæringskontorer, bransjer og næringsliv​​.

– Yrkeskonkurransene våre bidrar til individuell utvikling og fremhever fremtidens talenter innen fag- og yrkesutdanningen, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway. 

– Vi setter pris på at Høyre ønsker å bidra til en langsiktig og stabil finansiering av våre aktiviteter.

Han viser til at selv om regjeringen og stortingsflertallet nylig bevilget 2 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett for i år, så var det fortsatt 2 millioner under det man har pekt på er behovet. 

– Vi har fortsatt stor usikkerhet for de økonomiske rammevilkårene for WorldSkills Norway for de kommende årene. For 2025 vet vi per i dag kun at vi fra Udir har fått rundt 4 millioner kroner, mens vi altså søkte om 8 millioner kroner. 

Betydningen av økt finansiering

Høyres representanter understreker at yrkeskonkurransene bidrar til individuell utvikling og fremhever fremtidens talenter innen fag- og yrkesutdanningen. De peker på at manglende finansiering kan føre til at denne viktige arenaen ikke blir tilgjengelig for ungdommer som tar fag- og yrkesopplæring. Derfor er det avgjørende at staten sikrer nødvendig støtte for å opprettholde og utvikle disse tilbudene​​.

Forslaget fra Høyre innebærer også tiltak for å øke antallet læreplasser og gjøre yrkesfagene mer attraktive. Dette inkluderer blant annet å sikre at alle lærlinger får tilbud om læreplass og å fremme mer målrettede tiltak for å redusere frafallet i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Dette vil bidra til å møte det økende behovet for fagarbeidere i Norge, noe som er avgjørende for landets fremtidige økonomiske og sosiale utvikling​​.

– Vi håper at vi fra 2025 kan få på plass en mer langsiktig stalig finansiering av våre aktiviteter, slik at vi kan vi fortsette og videreutvikle vårt viktige arbeid med å heve statusen, interessen og kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen i Norge, sier Valstad. 

– Dette vil ikke bare gagne de unge fagarbeiderne som deltar i konkurransene, men også samfunnet som helhet ved å sikre en stabil tilførsel av høyt kvalifiserte fagarbeidere.