Mener 10 års satsing på yrkesfag ikke har ført frem

yrkesfag

I et debattinnlegg i Dagsavisen skriver tre eksperter at ti års satsing på yrkesfag ikke har gitt noen resultater. – Gode intensjoner og store satsinger følges ikke opp i praksis, men eksisterer kun på papiret, mener kronikkforfatterne.

Frank Egeland, førstelektor, Universitetet i Agder, Grete Haaland, professor, Høyskolen for yrkesfag og Aina Kristiansen, universitetslektor, OsloMet mener det ikke gjøres nok for å styrke yrkesfag. De har understkrevet et debattinnlegg i Dagsavisen om saken. Her er et utdrag:

Ulike regjeringer har mislyktes fundamentalt med å fremme interessen for yrkesfag og å legge et faglig grunnlag for elevenes valg av yrkesopplæring etter ungdomsskolen. Satsingen skulle innbefatte yrkesretting, nye relevante fag og mer praktisk læring i alle fagene, både Solberg- og Støre-regjeringen står til stryk.

Det skal satses stort på yrkesfag og på mer praktisk læring i ungdomsskolen, sa Solberg-regjeringen i en stortingsmeldingen «Motivasjon – Mestring – Muligheter— Ungdomstrinnet» i 2010-2011.

Der står blant annet: «Da må praktisk kunnskap i større grad introduseres som likeverdig med akademisk kunnskap allerede på ungdomstrinnet for å heve status og interesse for yrkesfag»

Den mer enn 10 år gamle stortingsmeldingen med påfølgende strategidokument la vekt på praktisk læring i alle fag for å fremme variasjon og lærelyst. Vekten på praktisk læring skulle gi et godt faglig grunnlag og rekruttering både til yrkesfag og studiespesialiserende utdanningsprogram i videregående skole. Dette ville ha vært en god start for å fremme yrkesfagene. Det samme sier Støre-regjeringen i Hurdalsplattformen.

Så langt er ingen av de fagre lovnadene fra stortingsmeldingen, og diverse andre gode intensjonsdokumenter de siste 10 årene gjennomført. Dette på tross av politisk enighet og utallige, entydige utspill om satsingen.

Og hva er så resultatet av denne store satsingen som skulle fremme yrkesfag, og skape en mer motiverende skole?

Svaret er ingenting. Ingenting har skjedd, annet enn at noen av valgfagene i ungdomsskolen kan rettes mot yrkesfag. Vi har fått utdanningsvalg som obligatorisk fag, og et valgfritt arbeidslivsfag ved noen skoler. Fagene kunne gitt innsikt, inspirasjon og ferdigheter for elevenes videre vei mot yrkesfag i videregående opplæring.

Ungdomsskolene er pålagt å tilby 2 av 16 valgfag. Tre av dem er spesielt rettet mot en håndverksmessig og mulig yrkesfaglig utdanning: 1) teknologi og design, 2) utvikling av produkter og tjenester og 3) praktisk håndverksfag. Disse blir sjelden valgt. Det skyldes tre ting: Skolene har ikke

1) plikt til å fremme yrkesfag eller praktisk læring

2) lærere med kompetanse til å undervise i yrkesretting, praktiske og arbeidslivsrelaterte fag

3) utstyr eller klasserom som gjør denne satsingen mulig

Nå ser det ut til at Støre-regjeringen vil gjøre det samme som Solberg-regjeringen i ungdomsskolen, altså ingenting.

Les hele debattinnlegget i Dagsavisen.