AP-SP regjeringen vil gjennomføre et kraftfullt løft for yrkesfagene ifølge Hurdalsplattformen.

Utdrag fra plattformen:

Side 53:

Barn og unge skal oppleve at praktiske evner og ferdigheter blir vektlagt i skolen og er verdifullt for samfunnet. Regjeringen vil styrke praktisk læring i skolen, og begynne med en ungdomsskolereform som skal gi elevene i ungdomsskolen mer praktisk læring og forberede de til både yrkesfaglige og studieforberedende vidaregeande opplæring. Det må legges til rette for at skolene har nødvendig kompetanse, utstyr og læringsarenaer til å kunne ta i bruk praktiske læringsmetoder i alle fag.

Regjeringen vil:

 • Vektlegge praktiske ferdigheiter tydelegare i alle fag, i kompetansemål, vurderings- og eksamensformer, og styrke disse i etter- og vidareutdanningstilbudet for lærere.
 • Sikre at alle elever i ungdomsskolen får tilbud om å velge arbeidslivsfag og minst et praktisk rettet valgfag, og gi elever muglighet til å velge flere praktiske og estetiske fag.
 • Innføre en rentekompensasjonsordning for investering i utstyr og areal som er tilrettelagt for praktiske fag og undervisingsmetoder.
 • Gi flere lærere i praktiske og estetiske fag tilbud om etter- og vidareutdanning og styrke plassen og andelen til disse fagene i lærarutdanningene.

Side 54:

For mange får ikke læreplass, og for få gjennomfører med fag- eller svennebrev. Regjeringen vil gjennomføre et kraftfullt løft for yrkesfagene, som begynner med å styrke praktisk læring i grunnskolen, bedre yrkesfagopplæring i skole og læretid og øke innsats for seriøse vilkår i arbeidslivet.

Regjeringen vil:

 • Sikre læreplass for alle ungdommer som er kvalifisert etter Vg2, i samarbeid med fylkeskommunene og arbeidslivet, der regjeringa skal leggje til rette ved blant anna å:
 • Styrke oppfølgingen av ungdom i overgangen fra skole til læretid.
 • Stille strengere krav til seriøsitet og bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp og anbud.
 • Styrke rammevilkene for lærebedrifter, inkludert å styrke tilskudd og ordninger for lærlinger med behov for særskilt oppfølging.
 • Bedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legge opp til økt gjennomføring.
 • La fylkeskommunene avgjøre modell for opptak til videregåande skule i eget fylke.
 • Gjennomføre et utstyrsløft for yrkesfagopplæringen slik at skoledelen av opplæringen blir mer relevant for arbeidslivet elevene skal ut i.
 • Innføre en særskilt grunnfinansiering for kulturarvskuler, og sikre at skolene også kan ta inn voksne uten rett til videregåande opplæring i disse fagene.
 • Ta i bruk flere alternative opplæringsarenaer, for eksempel produksjonsskoler, og utvide bruken av praksisbrevordningen til å gjelde alle skoler med yrkesfag.
 • Etablere et nasjonalt senter for yrkesfag.
 • Gjennomgå stipendordningene i videregåande opplæring og som del av gjennomgangen vurdere behovet for styrking av utstyrsstipendet og borteboerstipendet.
WorldSkills Norway: – Fornøyd med tydelig satsning på yrkesfag

– Vi er fornøyd med at Hurdalsplattformen fremhever yrkesfagene så tydelig. Både økt fokus på praktiske fag, utstyrs-situasjonen i videregående og utfordringer med læreplasser er adressert i erklæringen, men det er i praktisk politikk vi vil måle resultatene av regjeringsskifte i tiden som kommer. Et løft for yrkesfagene er helt nødvendig for å sikre nok fagarbeidere og sikre at de har kompetanse for å løse de store utføringene Norge står ovenfor de kommende årene, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.