Reglement Skole-NM 2020

Disse reglene er hovedreglene. De enkelte fag kan i tillegg ha fagbaserte regler, men de må ikke være i konflikt med de generelle reglene.

Hvem kan delta – krav til deltakelse 

For å delta i Skole-NM må deltakerne være fulltidselever, ha elevstatus i videregående skole og følge ordinært løp. Det er ordinære elever i Vg2 som er hovedmålgruppe for Skole-NM. Elever i Vg1 kan også delta, men de må gjøres oppmerksom på at det er læreplan for Vg2 som ligger til grunn for oppgavene som gis. Som et unntak, åpnes det også opp for deltakelse for ordinære fulltidselever i Vg3 i fagene Automatisering og Anleggsmaskinmekaniker. Aldersgrensen for å delta i Skole-NM er 25 år (dvs. deltakerne kan fylle 25 år i hele konkurranseåret). Dette er samme aldersgrense som er satt til deltakelse i EuroSkills (Yrkes-EM). Det kan gis unntak fra aldersgrensen for enkelte fag etter avtale med WorldSkills Norway. 

Deltakerne skal kvalifiseres gjennom lokale/regionale uttak. Fylkeskommunene er ansvarlige for at deltakere fra eget fylke tilfredsstiller disse kravene. Elevene skal bli fulgt til Skole-NM av ledsager/e fra skolen/fylket. 

Personlig utstyr 

Den ansvarlige for konkurransen i hvert fag gir instruks om hvilket utstyr og materiell som skal brukes under konkurransen og hva den enkelte har lov til å ta med for å bruke. Dette sjekkes av dommerne før konkurransen starter. Både deltakere og dommere skal ha nødvendig kunnskap om bruk av påbudt verneutstyr og om HMS-reglene knyttet til arbeidet. 

Deltakerne har ikke lov til å benytte medbrakt telefon, nettbrett eller tilsvarende, utenom i de fag dette er godkjent på forhånd. 

Valg av dommere og deres rolle 

Det er ønskelig at dommere oppnevnes blant representanter for prøvenemnder og arbeids-/næringslivet. I den grad lærere oppnevnes som dommere må disse være nøytrale i forhold til deltakende elever i faget. Det er positivt å sette sammen dommerteam med representanter fra flere kommuner/fylker i et fag. Det er også positivt å trekke inn lærlinger i bedømmingsarbeidet. Det skal være en hoveddommer for hver konkurranse. Hoveddommer bør være en representant for arbeids-/næringslivet. Antall dommere i hver konkurranse bestemmes ut fra fagets egenart og behov. Det er medarrangøren som er ansvarlig for å velge ut dommere. Dommernes avgjørelse er endelig, dvs. det er ingen klageadgang. 

Tilgang til konkurransearenaen 

Konkurransearenaen i hvert fag skal være sperret av slik at uvedkommende ikke kommer inn. Det er kun deltakere og dommere som har lov til å være innenfor sperringene, i tillegg til vertskap (shopmaster/leder av verkstedet). 

Dersom andre ønsker tilgang (eks. presse) skal dette i hvert tilfelle godkjennes av hoveddommer. 

Prating til deltakere 

Det er ikke lov til å prate med deltakerne under konkurransen. Dersom deltaker trenger å snakke med noen må vedkommende rekke opp hånden, og forklare seg for en av dommerne (denne må være nøytral i forhold til deltaker). Dommerne skal ikke veilede noen av deltakerne under konkurransen. Dersom dommer føler at det er riktig å gi informasjon under konkurransen, skal denne informasjonen gis til alle deltakerne. Dersom noen av deltakerne må på toalettet under konkurransen skal vedkommende følges av en nøytral person. 

Ledsagere og lærere skal holde seg i bakgrunnen slik at det ikke skapes mistanker om bistand fra sidelinjen. Det vil være vakter som holder øye med dette. 

Deltakerne må ikke forstyrres under konkurransen, og de må ta hensyn til hverandre. 

Det vil være oppslag ved hver konkurransearena om fotografering er lov eller ikke (dette kan variere fra fag til fag). Ledsager og deltaker har ikke lov til å prate sammen under pauser og i lunsjen. Det kan være unntak for dette i noen fag. Dette vil det i så fall bli informert om før konkurransen starter. 

Diskvalifisering 

Deltaker kan bli diskvalifisert og bortvises fra konkurransen ved grove brudd på skolens reglement. En slik avgjørelse tas av hoveddommer i samråd med alle dommerne og arrangør. Deres beslutning er endelig.